Прашалник за евиденција на објекти со енергетско-ефикасни мерки - Делчево

Почитувани, би ве замолиле да го пополните овој прашалник со кој би ни дале податоци за точна евалуација на превземени мерки од енергетската ефикасност во вашите домови .

Општи податоци

 • 1. * Возраст (Изберете ја вашата возраст со селектирање на една од понудените опции)
 • 2. * Образование (Изберете го вашето образование со селектирање на една од понудените опции)
 • 3. * Месечен приход по семејство (изберете го месечниот приход кој го остварува вашето семејство со селекција на една од понудените опции)
 • 4. * Локација (Изберете ја вашата локација со селектирање на една од понудените опции, доколку не е ниту една од понудените, изберете Друго и внесете ја во полето)
 • 6. * Вид на објект
 • 7. * Намена на објект
 • 8. * Број на катови(се избираат повеќе опции во зависност од зградата/куќата, а во последното поле се запишува вкупниот број на катови)
 • 9. Објектот се наоѓа на(Ова прашање се одговара во случај кога објектот е индивидуален стан, спрат од куќа или стопански објект кој е во рамки на некој поголем објект. Се избира/пополнува еден одговор, а во последното поле се запишува бројот на катови)

Број на жители и вкупен број на жители.

Број на вработени (се пополнуваат трите опции со податоци доколку намената на објектот е за остварување на стопанска дејност)

Година на градење на објектот

Површина на објектот

Доминантен материјал

 • 19. * Доминантен материјал на градбата (избери најмногу две опции)

Греење

 • 20. * Објектот се грее на: (може да се изберат повеке опции)

Податоци за прозори

 • 21. * Вид на рамки
 • 22. * Дали се реновирани прозорците

Податоци за надворешни врати

 • 24. * Вид на вратите (доколку не се ниту една од понудените опции, во последното празно поле запишете го типот на вратите.
 • 25. * Дали се реновирани вратите

Податоци за санитарна топла вода

 • 27. * Топла вода се обезбедува преку: (Доколку не е ниту една од понудените опции во последното празно поле запишете го вашиот тип)

Доколку објектот има систем на соларни топловодни колектори, наведи:

Година на воведување на системот на соларни топловодни колектори

Податоци за ладење на објектот

Податоци за топлинските карактеристики на објектот

 • 34. * Дали е направена нова надворешна фасада на објектот?
 • 36. * Каква е изолацијата на вашата куќа/стан? ( Карактеристики на основната конструкција на надворешните ѕидови ( доколку не е ниту една од понудените опции во празното поле запишете ја вашата изолација)
 • 37. * Вид на изолација на ѕидови: (Доколку вашиот одговор е под 1. не го одговарате наредното прашање.
 • 38. Дебелина на изолација Доколку не е ниту една од понудените опции во последното поле запишете го вашиот тип на изолација)
 • 39. * Изолација на покривна конструкција (за куќи и станови во поткровје)

Податоци за внатрешно осветлување на објектот

Податоци за трошоци за греење и електрична енергија

 • 60. * Дали се греете со електрична енергија?
 • 63. Доколку имате инвестирано во енергетски ефикасни мерки (нова фасада, изолација, користење ОИЕ...) дали сте задоволни од ефектите на заштеда? (На ова и на наредните прашања одговараат испитаниците кои имаат инвестирано во енергетско ефикасни мерки)
 • 64. Дали сте користеле некаква субвенција од државата за енергетско ефикасни мерки?
 • 65. Дали би им препорачале вакви мерки на други граѓани?
Ви благодариме за пополнетиот прашалник.